JAKI CEL NAM PRZYŚWIECA:

Naszej pracy przyświeca motto:

"Nie porównuję dziecka z innym dzieckiem, ale każde dziecko z nim samym" (Pestalozzi)

 

PRZEDSZKOLE REALIZUJE NASTĘPUJĄCE CELE:

 

I. Wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

(Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17):

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie;

4. W nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

5. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

6. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

7. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

8. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

9. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

10. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

11. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

II. Terapeutyczne:

1. Zapewnienie każdemu dziecku przychodzącemu do przedszkola diagnozy poziomu rozwoju oraz jego specjalnych potrzeb edukacyjnych;

2. Intensywne wspieranie rozwoju mowy dla każdego dziecka poprzez prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej dla wszystkich dzieci, terapii logopedycznej dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami, 

    intensywnej terapii stymulacyjno- poznawczej dla dzieci z autyzmem;

3. Opanowanie zaburzeń sensorycznych przez stymulację sekwencyjną;

4. Prowadzenie badań przesiewowych z zakresu ryzyka dysleksji (test SWM) oraz prowadzenie zajęć wspierających procesy lewopółkulowe dla dzieci zdiagnozowanym ryzykiem wystąpienia dysleksji u dzieci bez orzeczeń;

5. Prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w  

    sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487)

III. Integracyjne:

1. Wychowanie i edukacja w grupie rówieśników niezależnie od poziomu psychofizycznego funkcjonowania oraz pochodzenia dziecka;

2. Tworzenie właściwego klimatu edukacyjnego i wychowawczego wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

3. Sprzyjanie wielokulturowości (tworzenie oferty wychowawczej i edukacyjnej wobec dzieci wywodzących się ze środowisk imigracyjnych);

4. Organizacja i prowadzenie systemowego wspierania rodziców;

5. Organizacja wsparcia dla środowiska lokalnego, z którego pochodzą dzieci;