CELE I CZAS PRACY

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych oraz przerw ustalonych przez organ prowadzący.
Czas pracy Przedszkola wynosi 8 godzin, od 8.00 do 16.00.

Grupę specjalną mogą tworzyć dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Oddział nie może liczyć więcej niż 4 dzieci. Grupę Integracyjną tworzy się dla dzieci rozijających się prawidłowo i wysoko funkcjonujących dzieci niepełnosprawnych. Oddziały mogą funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.

Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5 do 6 lat. Każde dziecko ma ustalony indywidualny czas pobytu oraz program terapii. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do Przedszkola może uczęszczać również dziecko starsze.

Podstawą zgłoszenia dziecka jest złożenie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz , orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapisy trwają przez cały rok i dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc przedszkolnych i według kolejności zapisów.

 

Nadrzędnym celem funkcjonowania Przedszkola LOBUS jest zapewnienie wszystkim wychowankom bezpiecznych i przyjaznych warunków rozwoju, edukacji i zabawy, stworzenie atmosfery, która w jak największym stopniu wspomagać będzie harmonijne oddziaływanie pedagogiczne.

Szczególny nacisk kładziemy na doskonalenie samodzielności, rozwój ruchowy, a także na kształtowanie i usprawnianie komunikacji, zarówno werbalnej, jak i pozawerbalnej, wykorzystując metody AAC. W procesie przygotowania do podjęcia edukacji szkolnej staramy się wykorzystać cały potencjał dziecka dostosowując intensywność oddziaływań do jego indywidualnych możliwości.

Kolejnym niezwykle dla nas istotnym elementem jest wspieranie rodziców i opiekunów. Oprócz szczegółowych informaji co prowadzonej terapii, każdy może liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych podczas indywidualnych konsultacji.