WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA.

Od stycznia 2010 roku w Pracowni LOBUS działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.W 2013 roku wczesnym wspomaganiem objetych jest 25 dzieci z powiatu suskiego.

 

 

Cele Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Dla dziecka:
• Zapobieganie występowaniu lub/i pogłębianiu się nieprawidłowości w jego rozwoju psychoruchowym.
• Pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych.
• Pomoc dziecku w budowaniu trwałych więzi i znaczących relacji z osobami w najbliższym otoczeniu.
• Pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego potrzeb

Dla rodziców:
• Dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka.
• Pomoc rodzicom w coraz pełniejszym osiąganiu kompetencji rodzicielskiej, postrzeganiu siebie, jako "wystarczająco dobrych rodziców".
• Stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka.
• Dostrzeganie mocnych stron dziecka i stwarzanie dziecku, jak najlepszych warunków rozwoju (aranżacja otoczenia, dobór przedmiotów do zabawy i wspólnych zabaw).

Kim są specjaliści pracujący we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka ?
Aby zapewnić optymalny rozwój niepełnosprawnemu dziecku i pomoc jego rodzicom, niezbędny jest interdyscyplinarny zespół specjalistów, który tworzą:
• psycholog;
• logopeda;
• pedagodzy specjalni (oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy), w zależności od niepełnosprawności dziecka;
• terapeuci innych specjalności ( fizjoterapeuci, specjaliści w zakresie integracji sensorycznej), w zależności od potrzeb dziecka.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

W przypadku dzieci, które ukończyły 3. rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.


Wykaz dokumentów koniecznych do przyjęcia dziecka na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju:
• Aktualna opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z poradni psychologiczno - pedagogicznej.
• Wniosek o objęcie wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w naszej placówce.